כיתוב לוגו

ניהול יחידות מחשוב ומערכי מידע

בחינת יעילות ואפקטיביות

מטאור פיתחה מתודולוגיה ייחודית למדידה והערכה של רמת האפקטיביות של מערכי מידע ארגוניים, קרי, מדידה של רמת התרומה של מערכות המידע והשירותים המסופקים ע"י יחידות המחשוב להשגת היעדים העסקיים של הארגון.

מטאור מספקת שירות של מדידת אפקטיביות ו/או יעילות (יעילות מערך המחשוב מהווה גורם אחד בלבד בהערכת אפקטיביות המערך) כחלק מבנייה של תכנית אסטרטגית או כשירות ייעודי לפי בקשת הלקוח.

השירות הוא מובנה, מבוסס על שאלונים וגליונות חישוב שנבנו במטאור והוא כולל את השלבים הבאים:

  • הגדרת תמהיל היעדים העסקיים של הארגון (כולל הגדרת המשקל של כל יעד עסקי) – מהווה את התשתית למדידת האפקטיביות (בהיעדר יעדים עסקיים לא ניתן להעריך את תרומת מערך המחשוב להצלחה העסקית, קרי, לא ניתן למדוד את אפקטיביות המערך).
    דוגמאות ליעדים עסקיים: הגדלת נתח שוק, צמצום הוצאות תפעולית, יצרת בידול מבוסס שירות ועוד.
  • הגדרת תמהיל מרכיבי האפקטיביות – אפקטיביות היא משתנה רב מימדי ולפיכך בשלב זה אנו מגדירים (על בסיס רשימה מובנית ומוכנה מראש) את מרכיבי האפקטיביות הרלבנטיים ללקוח ואת המשקל של כל מרכיב. דוגמאות למרכיבי אפקטיביות: רצף שירות, יכולות פיתוח, יזמות ועוד. 
  • הגדרת מדדים לכל מרכיב האפקטיביות – הגדרת של מדדים אובייקטיביים וסובייקטיביים אשר מאפשרים מדידה והערכה של כל מרכיב אפקטיביות. דוגמאות למדדי אפקטיביות: תדירות תקלות, משך ממוצע בפיתוח שו"שים, מס' יוזמות לשיפור/פיתוח תהליכים/שירותים שמומשו ומקורן באגף המחשוב ועוד.
  • הגדרת גורמי האפקטיביות – הגדרת הגורמים המשפיעים על כל מדד בכל אחד ממרכיבי האפקטיביות (הגדרת הקשר ורמת ההשפעה של כל גורם על כל מרכיב). יש לזכור כי יכולת הארגון לשפר את אפקטיביות מערך המידע תלויה בזיהוי נכון של גורמי האפקטיביות ובביצוע השינויים הנדרשים בגורמים הבעייתיים. דוגמאות לגורמי אפקטיביות: מיקום ומעמד אגף המחשוב בארגון, תמהיל כח-האדם באגף המחשוב, איכות התשתיות הטכנולוגיות ועוד (אלו הן דוגמאות לגורמים ברמת העל אשר כל אחד מהם מפורט לגורמים פרטניים עם יכולת הערכה מדויקת). 
  • מדידה והערכה של גורמי ומדדי האפקטיביות – בשלב זה מבצעת מטאור מדידה אובייקטיבית של חלק מגורמי האפקטיביות (לדוגמא: על בסיס נתונים המתקבלים ממערכות הארגון) והערכה סובייקטיבית של חלק אחר של גורמי האפקטיביות (לדוגמא: על בסיס שאלונים מובנים).
  • ניתוח התוצאות והצגת פרופיל האפקטיביות – בשלב זה מבוצע ניתוח של תוצאות המדידה ונבנה תרשים גרפי של פרופיל האפקטיביות של מערך המידע (גרף המשקף את הציון בכל מרכיב אפקטיביות בסולם של 1-100). פרופיל האפקטיביות מאפשר זיהוי מהיר של המרכיבים החלשים וניתוח של הגורמים המשפיעים על מרכיבים אלו.
  • גיבוש המלצות והצגת דוח מסכם – לאחר ניתוח תוצאות המדידה, מגבשת מטאור המלצות לביצוע שינויים והשקעות באותן נקודות חולשה אשר זוהו בשלב הקודם. מטאור מכינה דוח מסכם אשר כולל, מלבד ההמלצות הנ"ל, גם תחזית לרמת האפקטיביות שתתקבל לאחר יישום ההמלצות (תחזית זו משמשת כיעד בעת המדידה הבאה). הדוח מוצג להנהלת אגף מערכות מידע ולהנהלת הארגון.

מודגש כי בחינת האפקטיביות מקיפה את כל הממדים וההיבטים הרלבנטיים לפיתוח ותפעול של מערכי מידע ארגוניים ובכלל זה בחינה של מבנה היחידה, של תמהיל וכישורי העובדים, של מערך הקשרים עם הספקים, של אופן ואיכות הקשר עם המשתמשים העסקיים, של אופן הקצאת המשאבים של אגף המחשוב, של תהליכי התכנון והניהול באגף מערכות המידע, של ארכיטקטורת המערכות, של גיל ואיכות התשתיות הטכנולוגיות ועוד. לקוחות לדוגמא: בנק לאומי, מכללת אחווה, מכללת ספיר, הבנק הבינלאומי (מתף).

חזרה